ثبت مرکز خدمات اتومبیل جدید در استان چهارمحال و بختیاری